115585.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๑๕ /๒๒๖)ส่งรายชื่อการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม 21 ต.ค.-0:45 น.
115568.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๑๕ /๒๒๕)ส่งรายชื่อการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม หนังสือฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ 21 ต.ค. 2560 - 0:44 น. 20 ต.ค.-11:36 น.
115549.ประกาศ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “100 19 ต.ค.-14:29 น.
115493.(ศธ 04125.410/353 )ส่งแบบคำขอเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 18 ต.ค.-11:43 น.
115411.(ที่ ศธ ๐๔๑๒๕.๕๐๙/๒๗๗ )ส่งรายชื่อข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดมวลชนและอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระ 17 ต.ค.-11:09 น.
115403.(ศธ.04125.214/167)รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 13 ต.ค.-18:26 น.
115355.(04125/6154)ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.) 11 ต.ค.-13:28 น.
115354.(04125/6154)แนวทางการทำประชาคม การทำประชาพิจารณ์ 11 ต.ค.-13:26 น.
115328.(ศธ 04125.205/ 175 )แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 11 ต.ค.-8:10 น.
115319.(ศธ.04125.309/259)การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 10 ต.ค.-15:02 น.
แสดงทั้งหมด