103119.(ศธ.04125.309/034)การขอย้ายข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.พ.-14:24 น.
103063.(ศธ.04125.309/031)ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ 17 ก.พ.-8:48 น.
103058.(ศธ 04125.513/107)รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ 16 ก.พ.-18:13 น.
103054.ตอบรับการเข้าร่วมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัด 16 ก.พ.-16:41 น.
103022.(ศธ 04125.202/ 237)ส่งกิจกรรมวันมาฆบูชา 16 ก.พ.-13:41 น.
103020.(ศธ 04125.302/2102)การศึกษาดูงานของคณะครูปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง 16 ก.พ.-13:39 น.
103010.(-)สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ก.พ.-11:42 น.
103002.(ศธ.04125.211/038)ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี บ้านมาบตองเกมส์ ประจำปี 2559 16 ก.พ.-11:09 น.
103001.(ศธ.04125.229/37)สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ก.พ.-11:09 น.
102997.(ศธ.04125.211/038)ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี บ้านมาบตองเกมส์ ประจำปี 2559 หนังสือฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ 16 ก.พ. 2560 - 11:06 น. 16 ก.พ.-11:03 น.
แสดงทั้งหมด