123699.(ศธ.04125.107/47 )ส่งใบสมัครอบรม”โครงการให้ความรู้ทางการเงิน(Financial Literacy)” ประจำปี 2561 23 เม.ย.-14:10 น.
123698.(ศธ.04125.107/46 )ส่งแบบกรอกรายชื่อสำหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 23 เม.ย.-13:59 น.
123697.(ศธ.04125.107/46 )ส่งแบบกรอกรายชื่อสำหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หนังสือฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ 23 เม.ย. 2561 - 13:57 น. 23 เม.ย.-13:56 น.
123695.(ศธ 04125.513/184)การประชุมปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและการจัดทำข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครู 23 เม.ย.-13:49 น.
123694.(ศธ.04125.107/45 ) บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าประชุม 23 เม.ย.-13:48 น.
123679.(ประกาศ)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 23 เม.ย.-9:04 น.
123650.(ที่ ศธ ๐๔๑๒๕.๒๐๕/๐๗๑)รายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ 20 เม.ย.-20:33 น.
123634.(ศธ 04125.227/118)การประชุมปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและการจัดทำข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครู 20 เม.ย.-15:42 น.
123625.(ศธ 04125.227/117)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessm 20 เม.ย.-15:16 น.
123600.(ศธ.04125.309/108)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ฯ 20 เม.ย.-13:27 น.
แสดงทั้งหมด