135754.(ศธ 04125.217/191 )รายงานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 11 ธ.ค.-14:54 น.
135729.(ศธ.04125.309/370)รายงานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 11 ธ.ค.-12:57 น.
135701.(ศธ 04125.226/227)ส่งแบบสำรวจคงามต้องการวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน 11 ธ.ค.-10:14 น.
135684.(ศธ.04125.309/369)สำรวจความต้องการวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน 10 ธ.ค.-18:55 น.
135663.(04125.217/190)รายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน (แก้ไขจำนวนนักเรียน) 9 ธ.ค.-14:03 น.
135662.(ศธ 04125.513/702)ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 9 ธ.ค.-13:52 น.
135630.(ศธ.04125.309/374)นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน 6 ธ.ค.-17:22 น.
135620.นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตั 6 ธ.ค.-16:30 น.
135619.(ศธ.04125.309/370)ขอเสนอรายชื่อกรรมการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 6 ธ.ค.-16:29 น.
135608.(ศธ.04125.309/373)ายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 ธ.ค.-15:42 น.
แสดงทั้งหมด