139675.(ศธ 04125.513/ว 18)เชิญร่วมงาน เปิดโครงการ“Life Saving”การสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียน 18 มี.ค.-15:31 น.
139635.(ศธ 02104.102/039)ขอเชิญครูเข้าร่วมการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 15 มี.ค.-10:54 น.
139590.(แก้ไขส่งเขต) แจ้งบัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 13 มี.ค.-14:33 น.
139589.(แก้ไขส่งกลุ่มโรงเรียน) แจ้งบัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 13 มี.ค.-14:31 น.
139571.(ศธ 04125.302/084)การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 13 มี.ค.-9:23 น.
139536.(ศธ 04125/1116 ลว. 11 มี.ค.62)การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หนังสือฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ 15 มี.ค. 2562 - 9:20 น. 11 มี.ค.-15:23 น.
139535.(ศธ.04125.309/033)รายงานการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 11 มี.ค.-15:16 น.
139532.(ที่ ศธ 04125/1114)โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ Brain Executive Function พร้อมเป็นพลเมืองที่ีศักยภาพ 11 มี.ค.-14:58 น.
139512.(ศธ 041252.222/47)สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีเงื่อนไขอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 8 มี.ค.-15:02 น.
139478.(ศธ.04125.309/038)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) หนังสือฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ 7 มี.ค. 2562 - 15:39 น. 7 มี.ค.-15:17 น.
แสดงทั้งหมด