110387.(ที่ ศธ 04125/3372)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 26 มิ.ย.-16:11 น.
110385.(ศธ.04125.309/147)การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 26 มิ.ย.-15:59 น.
110348.(ศธ 04125.203/97 )พิธี "ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ" 26 มิ.ย.-13:37 น.
110341.(ศธ 04125.203/96 )สำรวจข้อมูลรถรับส่งนักเรียน 26 มิ.ย.-13:12 น.
110328.(ศธ 04125.203/95 )การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 26 มิ.ย.-10:56 น.
110284.(ศธ 04125/3319)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐” 23 มิ.ย.-16:13 น.
110276.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๑๕ /๑๓๔)รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23 มิ.ย.-15:30 น.
110254.(ศธ 04125.309/ พิเศษ)แก้ไขรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน”การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ประจำปี 2560” 23 มิ.ย.-14:08 น.
110252.( ศธ. 04125.504/134 )การแจ้งข้อมูลกลุ่มงานพัสดุ และรหัสเข้า รหัสผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 23 มิ.ย.-14:06 น.
110251.(ศธ ๐๔๑๒๕.๕๐๘/๒๑๔ )ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก 23 มิ.ย.-14:01 น.
แสดงทั้งหมด