คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

1.นายธงชัย มั่นคง

ผอ.สพป.ระยอง เขต 1

ประธานกรรมการ

2.พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์

ผบก.ภ.จว.ระยอง

กรรมการ

3.พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์

ผกก.สภ.เมืองระยอง

กรรมการ

4.พ.ต.อ.อธิก ลาภานุพัฒน์

ผกก.สภ.บ้านค่าย

กรรมการ

5.พ.ต.อ.ภิรมย์ ปรียากร

ผกก.สภ.บ้านฉาง

กรรมการ

6.พ.ต.อ.ประกาศ พงษ์พานิช

ผกก.สภ.ปลวกแดง

กรรมการ

7.พ.ต.อ.ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์

ผกก.สภ.นิคมพัฒนา

กรรมการ

8.นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

9.นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ

ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการ

10.นายวันชัย พิริยะประภากุล

ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน

กรรมการ

11.นายกมล ชุ่มเจริญ

ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

กรรมการ

12.นายวรกิจ อันโน

ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระยอง

กรรมการ  

13.นายทวีป ขวัญบุรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14.นายสาโรจน์ สิงห์ชม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ  

15.นายสมัย กสิกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ  

16.นายมานิต จันวัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

17.นายไพรัช บุญศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ  

18.นายธิรัตน์ สุภาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ  

19.สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ

รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1

กรรมการและ
เลขานุการ

20.นางสาวชนุตตา วาจาสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

21.นายอานนท์ ช่อทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ