ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

19-10-2561 Hits:310 ข่าว Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

Read more

จริยคุณผู้บริหาร

19-10-2561 Hits:256 ข่าว Super User - avatar Super User

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

อบรม pisa

19-10-2561 Hits:290 ข่าว Super User - avatar Super User

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2651 กลุ่มนิเทศ ตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมิน PISA ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

Read more

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย

1) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการบริหาร จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ของครูและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความชํวยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
5) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรํความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับกํอน ประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ
 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชุติกาญจน์ ชุติมามารค