งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ได้แก่ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบ เครือข่ายและ Internet รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดำเนินการตามแผน

๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาจัดทำสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นายนาวี เวทวงศ์