งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้ ได้แก่ รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน และ ดังนี้

   ๑.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักใน การนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการ รวมพลังจากทุกฝุาย

   ๑.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดการะ บวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ

๒. งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้แก่ ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่าย การนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบครูแห่งชาติ เป็นต้น จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่ายการ นิเทศ

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ และติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัด การศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นางศิริรัตน์ สุขสันต์
นางบุญณิศา มสิโกวา