งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย

๑.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ พิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สมารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และกรเนินการวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้วยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๒.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

(๒.๒) รวบรวม ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหาร สถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบ การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา

๓.งานศึกษา ค้นคว้าเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นำผลการวิจัยไปกำหนด นโยบายเพื่อพัฒนางาน บริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นางดรุณจิต ม่วงมงคล
นายจิตรกร มาแก้ว
นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค