งานวัดและประเมินผลการศึกษา

๑.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลกและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสำหรับ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๒.งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี ผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้

    ๒.๑ เครื่องมือวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ

    ๒.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภท ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    ๒.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

    ๒.๔ เครื่องมือ วัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

    ๒.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถใน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน สื่อความ

    ๒.๖ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ ศึกษาแก่สถานศึกษา

๓.งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่

   ๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

   ๓.๒ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

   ๓.๓ จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

   ๓.๔ เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

   ๓.๕ งานทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้อง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพ การศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นางมัจฉา กุนาคำ
นางนิสรา สิมพรักษ์