ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นางศิริรัตน์ สุขสันต์

094-6195691

 นางอรวรรณ เยาวกรณ์

089-5440479

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 วัดพลา 038-630499 อ.2-ม.3 527 16 1 20
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 038-695688 อ.2-ม.3 482 19 1 23
3 วัดสระแก้ว 038-030511 อ.2-ม.3 491 13 1 18
4 วัดชากหมาก 038-016150-1 อ.2-ม.3 569 22 1 26
5 บ้านเขาห้วยมะหาด 038-030233 อ.2-ป.6 149 8 1 7
6 บ้านคลองทราย 038-600593 อ.2-ป.6 161 8 1 9
7 บ้านคลองบางไผ่ 038-025743 อ.2-ป.6 149 8 1 9
8 บ้านพยูน 038-630114 อ.2-ป.6 152 8 1 7
9 วัดคีรีภาวนาราม 038-601544 อ.2-ป.6 177 8 0 8
10 วัดเนินกระปรอก 038-941699 อ.2-ป.6 329 13 1 15
11 วัดบ้านฉาง 038-601145 อ.2-ป.6 2,105 50 3 80
12 วัดประชุมมิตรบำรุง 038-941749 อ.1-ป.6 318 9 0 12
13 วัดสมบูรณาราม 038-604415 อ.2-ป.6 210 8 1 9
14 วัดสำนักกะท้อน 038-029678 อ.2-ป.6 184 8 1 9