ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นางดรุณจิต ม่วงมงคล

081-4963940

นายศุภกิจ อินทรวิเศษ

086-8263699

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 038-964061 อ.2 - ม.3 411 13 1 18
2 นิคมฯ 8 038-913135 อ.2 - ม.3 807 25 0 34
3 บ้านบึงตาต้า 038-010257 อ.1 - ม.3 250 12 1 16
4 บ้านปากแพรก 038-032079 อ.2 - ม.3 401 14 1 19
5 มาบยางพรวิทยาคม 038-391449 ม.1 - ม.3 435 13 1 20
6 นิคมฯ 10 038-027982 อ.2 - ป.6 140 8 1 8
7 นิคมฯ 13 038-024825 อ.2 - ป.6 47 8 0 3
8 บ้านเขาคลองซอง 033-012652 อ.1-ป.6 63 9 1 3
9 บ้านคลองกรำ 033-012645 อ.2 - ป.6 264 8 1 11
10 บ้านคลองน้ำแดง 038-020506 อ.1 - ป.6 126 9 1 8
11 บ้านปลวกแดง 038-659006 อ.2 - ป.6 1,239 31 1 45
12 บ้านมาบเตย 038-659180 อ.1 - ป.6 262 9 1 9
13 บ้านมาบยางพร 038-019591 อ.2 - ป.6 1,230 37 1 45
14 บ้านแม่น้ำคู้ 038-913002 อ.1 - ป.6 142 9 1 6
15 บ้านหนองบอน 038-029880 อ.2 - ป.6 287 9 1 10
16 บ้านหนองไร่ 038-018082 อ.1 - ป.6 146 9 0 9
17 บ้านหมอมุ่ย 033-012651 อ.1 - ป.6 128 9 1 6
18 บ้านห้วยปราบ 038-891089 อ.2 - ป.6 999 30 1 37