ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์

083-6088685

 นายจิตรกร มาแก้ว

081-7812563

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 บ้านหนองฆ้อ 038-033243 อ.2-ม.3 240 11 1 13
2 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 038-946089 อ.2-ป.6 99 8 1 5
3 บ้านมาบป่าหวาย  - อ.2-ป.6 210 8 1 9
4 วัดปทุมาวาส 038-961070 อ.2-ม.3 338 12 1 16
5 บ้านบึงต้นชัน 038-018052 ป.1-ม.3 153 9 1 13
6 บ้านหลังเขา 038-010024 อ.1-ป.6 68 9 1 4
7 บ้านท่าเสา 038-033040 อ.2-ป.6 148 8 1 7
8 บ้านคลองยายเมือง 033-012631 อ.2-ป.6 114 8 0 5
9 บ้านเขาหวาย 033-012630 อ.1-ป.6 75 9 0 5
10 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 038-017238 อ.2-ม.3 551 18 1 26
11 วัดหนองพะวา 038-997662 อ.2-ม.3 570 20 1 28
12 วัดห้วงหิน 038-646559 ป.1-ม.3 233 9 1 13
13 บ้านคลองขนุน 038-947801 อ.2-ม.3 297 11 1 13
14 วัดห้วงหิน สาขา ร.รวัดชากกอไผ่  038-960274 ป.1-ป.6 54 6 0 4
15 บ้านเขาลอย 038-010052 อ.1-ป.6 87 9 1 6
16 บ้านชากมะหาด  -  อ.2-ป.6 75 8 1 3