ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์

083-6088685

 นางนิสรา สิมพรักษ์

086-7826979

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 วัดดอนจันทน์ 038-642009 อ.2-ป.6 99 8 1 6
2 วัดไผ่ล้อม 038-641011 อ.1-ป.6 361 15 1 15
3 วัดหนองกระบอก 038-641010 อ.2-ป.6 315 11 1 14
4 บ้านหนองละลอก 038-636603 อ.1-ป.6 155 9 1 8
5 วัดบ้านเก่า 038-873306 อ.1-ป.6 81 9 1 5
6 วัดหนองตะแบก 038-895154 อ.1-ป.6 121 9 1 6
7 วัดเกาะ 038-875218 ป.1-ป.6 144 6 1 7
8 บ้านหนองสะพาน 038-010055 อ.2-ป.6 81 8 1 4
9 วัดละหารไร่ 038-032442 อ.2-ป.6 148 8 1 9
10 วัดบ้านค่าย 038-642687 อ.2-ป.6 174 8 1 9
11 วัดหนองกรับ 038-961266 อ.2-ม.3 271 11 1 15
12 บ้านมาบตอง 038-646371 อ.1-ป.6 201 9 1 9
13 วัดตาขัน 038-015390 อ.1-ป.6 191 9 1 9