ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นายธนพล แสนยานุภาพ

092-3273741

นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค

087-4801344

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 วัดธรรมสถิต  -  อ.1-ป.6 134 9 1 5
2 บ้านตะพุนทอง 038-618275 อ.1-ป.6 47 9 1 2
3 วัดธงหงส์ 038-634112 อ.2-ป.6 88 8 1 4
4 เกาะแก้วพิศดาร 038-644006 อ.2-ป.6 124 8 1 5
5 บ้านยายจั่น 038-031625 อ.2-ป.6 301 10 1 11
6 บ้านสำนักทอง 038-634110 อ.2-ม.3 440 17 1 21
7 บ้านสมานมิตร 038-996755 อ.2-ป.6 81 8 1 5
8 วัดเภตราสุขารมย์ 038-651871 อ.2-ป.6 526 17 1 22
9 วัดตะเคียนทอง 038-648577 อ.2-ป.6 195 8 1 5
10 วัดท่าเรือ 038-648543 อ.2-ม.3 683 24 1 33
11 วัดในไร่ 038-653666 อ.1-ม.3 476 16 1 20
12 วัดแกลงบน 038-648918 อ.1-ม.3 206 12 1 15
13 สามัคคีราษฎร์บำรุง 038-647557 อ.2-ป.6 197 9 1 10
14 บ้านเขายายชุม 038-914804 อ.2-ป.6 122 8 1 8
15 วัดเขาสำเภาทอง 038-651872 ป.1-ป.6 155 6 1 6
16 บ้านไร่จันดี 038-634044 อ.2-ป.6 318 13 1 14