ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นายธนพล แสนยานุภาพ

092-3273741

นายนาวี เวทวงศ์

081-9451201

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 วัดตะพงนอก 038-655005 ป.1-ม.3 1,144 32 1 51
2 ชุมชนวัดบ้านแลง 038-914601 อ.2-ม.3 501 14 1 24
3 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 038-664587 อ.2-ป.6 109 8 1 5
4 วัดนาตาขวัญ 038-890244 อ.1-ป.6 145 9 1 9
5 วัดปลวกเกตุ 038-022806 อ.1-ป.6 151 9 1 8
6 บ้านตะเกราทอง 038-914494 อ.2-ป.6 112 8 1 8
7 บ้านชะวึก 038-031270 อ.2-ป.6 149 8 1 9
8 บ้านเขาวังม่าน 038-031024 อ.1-ป.6 139 9 1 9
9 บ้านหนองจอก 038-614678 อ.2-ป.6 405 16 1 17
10 วัดเกาะกลอย 038-613739 อ.2-ป.6 245 8 1 10
11 วัดยายดา 038-664586 อ.2-ป.6 227 8 1 9
12 วัดบ้านดอน 038-991418 อ.2-ป.6 593 19 1 24
13 วัดน้ำคอก 038-873274 อ.2-ป.6 365 14 1 16
14 บ้านเนินเสาธง 038-664588 อ.2-ป.6 159 8 1 6