ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

นางศิริรัตน์ สุขสันต์

094-6195691

 

นางมัจฉา กุนาคำ

081-8686839

 

ที่ ชื่อโรงเรียน โทรศัพท์ ระดับ กศ. นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู
1 ชุมชนวัดทับมา 038-622914 ป.1-ม.3 860 26 1 36
2 บ้านมาบตาพุด  038-681557 อ.2-ป.6 1,901 45 1 76
3 บ้านหนองแฟบ 038-683889 อ.2-ป.6 212 8 1 10
4 วัดกรอกยายชา 038-026501 อ.2-ป.6 472 15 1 19
5 วัดชากลูกหญ้า 038-687556 อ.1-ม.3 834 26 1 29
6 วัดตากวน 038-607979 อ.2-ป.6 559 16 1 25
7 วัดมาบชลูด 038-684192 อ.2-ป.6 455 16 1 19
8 วัดห้วยโป่ง 038-681558 อ.2-ม.3 1,661 44 1 70
9 วัดเนินพระ 038-611893 อ.2-ป.6 957 24 1 37
10 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 038-688408 อ.2-ป.6 466 17 1 21
11 อนุบาลระยอง 038-619176 อ.2-ป.6 3,657 88 1 138
12 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 038-613743 อ.1-ป.6 488 16 1 22