นายธนพล แสนยานุภาพ

092-3273741

รับผิดชอบ

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)

นางศิริรัตน์ สุขสันต์

094-6195691

รับผิดชอบ

งานนิเทศการศึกษา

สาระการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์

083-6088685

รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางดรุณจิต ม่วงมงคล

081-4963940

รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตร

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนาวี เวทวงศ์

081-9451201

รับผิดชอบ

งาน ก.ต.ป.น.

สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางมัจฉา กุนาคำ

081-8686839

รับผิดชอบ

งานวัดและประเมินผลฯ (O-NET)

สาระการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางบุญณิศา มะสิโกวา

095-2534383

รับผิดชอบ

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ

สาระการการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี

นางอรวรรณ เยาวกรณ์

089-5440479

รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาระการเรียนสังคมศึกษาฯ

นายศุภกิจ อินทรวิเศษ

086-2863699

รับผิดชอบ

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ 

สาระการการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายจิตรกร มาแก้ว

081-7812563

รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตร

ปฐมวัย และนาฏศิลป์

นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค

087-4801344

รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตร

สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 นางนิสรา สิมพรักษ์

086-7826979

รับผิดชอบ

งานวัดและประเมินผลฯ (NT)

สาระการการเรียนรู้คณิตศาสตร์