สพป.ระยอง 1

Call us: 038-611-231

E-mail: admin@rayong1.go.th

OPEN

ITA : ปฏิญญาเขตสุจริต

      : ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
         - ภาษาไทย

         - ภาษาอังกฤษ

         - ภาษาลาว

      : ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน