สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

OPEN

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและแผนป้องกันปราบปราบทุจริต

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
          - บันทึกเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
          - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561