สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

OPEN

ITA : ปฏิญญาเขตสุจริต

      : ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
         - ภาษาไทย

         - ภาษาอังกฤษ

         - ภาษาลาว

      : ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน