เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

                           บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์โครงการ "เตรียมพร้อมสอบ TPEiC"

 

ราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์โครงการ "เตรียมพร้อมสอบ TOEIC วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาควมสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะด้าน Active Skills  เพื่อให้ได้คะแนนตามมาตรฐาน สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ งานฝึกอบรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร 039319111 ต่อ 10902