สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Super User

 

การติดตามและประเมินผล
การบริหารและจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.25602.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้วัด 1,2,3


2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5

2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3