วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

       โรงเรียนวัดหนองกรับ ได้สนองนโยบายตาม โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 

       จากนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนวัดหนองกรับของเรา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนการสอน รวมถึงการใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) โดยใช้กุญแจ 5 ดอก ดั้งนี้

ดอกที่ 1 สนามเด็กเล่นแบบ BBL

 

 

 

ดอกที่ 2 ห้องเรียนกระตุ้นสมอง 

 

 

ดอกที่ 3 การพลิกกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

ดอกที่ 4 หนังสือกระตุ้นสมอง

ดอกที่ 5 สื่อ,นวัตกรรมการเรียนรู้

 

      

        ดังจะเห็นได้ว่า โรงเรียนหนองกรับได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาสมอง หรือ BBL โดยใช้กุญแจ 5 ดอก ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น

        นอกจากนี้ในการดำเนินการจัดทำยังก่อให้เกิดความร่วมมือรวมแรงกัน ของพวกเราชวนโรงเรียนหนองกรับทุกคน เพราะทุกคนมีส่วนช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จ ตั้งแต่ นักเรียน นักการ คณะครู  เรียกได้ว่างานนี้เหนื่อยกายแต่สุขใจจริงๆครับ>>>>

 
 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)