วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 โรงเรียนวัดเนินพระ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง

ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวัดเนินพระ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู  หลักสูตร "บทบาทครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21"
ในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา  อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อนำครูเข้าฝึกพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี พร้อมนำมาใช้กับการ
สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)