วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รรับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน เน้นการศึกษสู่อาชีพและมีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

2.  จัดระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

3.  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4.  พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนัก จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)