สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ.เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด  ที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ บีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)   จำนวน ๒๘ คน        โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อเชิญชวนบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิทศก็ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพัฒนาตามโครงการได้มากขึ้นสามารถส่งใสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่   กลุ่มวิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (นางณัฐติยามีโชคชัยประเสริฐ) โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๓๖  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.