สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

| |
เขียนโดย Super User

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 ข้อมูลพื้นฐาน

 การให้บริการ

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุกจริต

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  แผนการดำเนินงาน

            - ภาคผนวก

 การปฏิบัติงาน

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 การให้บริการ

  • 017 E-Service     

   

  

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

 ตัวชี้วัดที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุกจริต

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร