สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562

     สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562 ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ครั่้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต

     จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน    เข้าร่วมการสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการแข่งขันและสมัครโดยตรงได้ที่  www.set.or.th/phetecon ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2562