สพป.ระยอง เขต 1

Call us: 038-611-231 Fax 038-614-921

E-mail: [email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยองเขต ๑

| |
เขียนโดย Ple ประชาสัมพันธ์

สนง.เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือรณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2562

เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือหน่วยงานฯ เข้าร่วมรณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2562 เพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรในหน่วยงานของท่าน และประชาชนที่มาติดต่อราชการมิให้เจ็บป่วยด้วยโรตติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคชิคันกุนยา ฯลฯ โดยดำเนินการดังนี้

1. สำรวจภาชนะใส่น้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ทุก ๆ 7 วัน

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์เช่น โปสเตอร์ ต่าง ๆ

3. เชิญชวนจัดทำ Big cleanning day (3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค) เนื่องในวันโรคไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.ของทุกปีและจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเดือนมิถุนายน 2562

4. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่่ของเทศบาลนครระยอง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการสุ่มสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำในสถานที่ราชการ

5. หากพบบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลในครอบครัว มีอาการสงสัยว่าป่วยด้วยอาการเหล่านี้ มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 วัน ทานลาลดไข้แล้วไม่ลด มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง บางรายอาจมีอาการปวดท้อง  

จึงขอให้หน่วยงานแจ้งข้อมูลมาที่ นายรัฐกิจ รัตนเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สนง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง เบอร์โทร 038-620111 : 504